l

Základní údaje

i

Aktuality

Fotogalerie

Dokumenty ke stažení

}

Rozvrh hodin

Kroužky

O základní škole

Základní škola a mateřská škola Želízy, okres Mělník, příspěvková organizace – V roce 2003 vznikla sloučením MŠ a ZŠ  jedna organizace s právní subjektivitou.

Funkci ředitele školy zastává Mgr. Et Bc. Marie Urbánková. MBA, zřizovatelem školy je Obec Želízy. Třídní učitelkou 1. třídy je Mgr. Jitka Šmejkalová, asistentkou pedagoga je Martina Mertová, která je zároveň naší družinářkou. Třídní učitelkou druhé třídy je Mgr. Helena Vojtěchovská, vyučuje zde také paní ředitelka. Provozním zaměstnancem je paní Radka Fojtíková a obědy dováží ze školní kuchyně a vydává paní Levová.

Škola sdružuje základní školu (2 třídy), mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Mateřská škola  a školní kuchyně se nachází na odloučeném pracovišti na kraji vesnice v nádherné vile, Základní škola pak sílí ve středu vesnice v domě s natahovacími hodinami. Naše škola je malotřídní, pouze pro první stupeň, tvořena dvěma třídami. 1. třída (1. a druhý ročník), 2. třída (3. – 5. ročník). 

Škola má k dispozici víceúčelové hřiště v obci, přilehlý park s venkovní učebnou, u budovy MŠ je nádherná školní zahrada s dětskými herními prvky.

Výuka na základní škole je realizována dle ŠVP „EKOLIŠKOOLIČKA“. V současné době ZŠ navštěvuje 23 žáků z obce Želízy i z obcí okolních.

Komunikace s rodiči probíhá průběžně v rámci individuálních konzultací a dvakrát ročně se konají třídní schůzky a rodiče mají možnost komunikovat s vedením školy i s jednotlivými učiteli prostřednictvím telefonu, emailu.

V škole je funguje 3 členná školská rada (1 zástupce zřizovatele, 1 zástupce ze školy a 1 z řad rodičů).

Škola dále spolupracuje s PPP v Mělníku.

V rámci mimoškolních aktivit škola žákům nabízí  zájmové kroužky, které vedou samotní učitelé, dle aktuálních  možností.

Žáci MŠ i ZŠ pravidelně vystupují na kulturních akcích v obci jako je slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve obci, vítání občánků aj.

Děkujeme za sponzorský dar od pana Chluda na pomůcky do hodin HV, manželům Makešovým a samozřejmě naší obci za štědrou odporu a spolupráci.