Základní údaje školky

Zaměstnanci

Ivana Riegrová – učitelka, zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání

Světlana Ludvíková – učitelka

Barbora Kosová – učitelka

Lucie Goldbergerová – učitelka

Kateřina Žemličková – provozní zaměstnanec, školní asistent

Podmínky pro přijímání dětí:

Do školy jsou přijímány děti ve věku 3 – 6 let s vyjádřením dětského lékaře. Kapacita školy je 32 dětí. Rodiče předávají dítě učitelce a při vyzvedávání je dítě předáno jen tomu, koho si rodiče napíší na připravený tiskopis.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Želízy

Do MŠ budou přijímány děti, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu do naplnění kapacity a děti předškolního věku.

Jsou přijímány děti od 3 let věku.

Ředitelka ZŠ a MŠ Želízy rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ na základě ustanovení § 34, ods.3,zákonač.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v v platném znění, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Školné ve školním roce 2023/2024 činí 250 Kč na měsíc.

Zaměření naší MŠ

Naším cílem je vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě, mít úctu k životu. Chceme vzbuzovat v dětech zájem o ochranu přírody a tak v nich pěstovat odpovědnost za stav prostředí ve kterém žijí. Naší snahou je seznamovat děti s přírodou, oceňovat krásu života –a to s respektem k jejich věku. Děti, které přicházejí do mateřské školy jsou zvídavé a napodobují chování lidí kolem sebe. Pozorováním, vyprávěním a zařazováním přitažlivých her získávají nový pohled na svět a jsou schopny i přes svoji malou zkušenost pochopit, že příroda je krásná , potřebujeme ji k životu, a proto ji musíme chránit.

Vedle ochrany přírody se také zaměříme na mravní jednání a chování dětí, budeme se učit předcházet konfliktním situacím a jejich řešení. Děti povedeme ke vztahu k práci a vážení si práce druhých.

Podle počasí budeme činnosti přenášet ven do přírody.

Náš školní vzdělávací program se jmenuje OBJEVUJEME SVĚT, je rozdělen na deset témat , z nich každý má několik podtémat. Vychází z RP pro před. Vzdělávání a z publikací Objevujeme svět pro život.

V programu se prolínají jednotlivé činnosti:

  • poznáváním, pozorováním, vyprávěním a hrou rozvíjíme intelekt dítěte, jeho city, vůli, řeč

  • vycházky, plavání, cvičení ,pohybové hry rozvíjí hrubou motoriku dítěte

  • vnímání krásy, barevnosti a rozmanitosti rozvíjí estetické cítění dítěte

  • zpěvem , tancem, poslechem rozvíjíme hudebnost dítěte

  • výtvarné a pracovní činnosti rozvíjejí jemnou motoriku, představivost, fantazii