22.4.-30.4. studijní stáž pro dvě učitelky ZŠ na Maltě, hrazena Operačním programem
Výzkum, vývoj a vzdělání

V rámci této stáže vycestovala v uvedeném termínu paní ředitelka Mgr. et Bc. Marie Urbánková, MBA a Mgr. Helena Vojtěchovská na studijní stáž do ZŠ na Maltě. Pět po sobě jdoucích dní navštěvovaly Naxxar Induction Hub (Primary & Secondary) School. Tato škola se zaměřuje na vzdělávání dětí imigrantů z celého světa. Cílem je naučit děti maltsky a anglicky a začlenit je do společnosti. Děti jsou rozděleny do tříd o nejvýše 15 dětech podle věku. Pokud však přicházejí během roku a třídy jsou naplněné, tvoří se třídy smíšené – obdoba našich tzv. malotřídek. Práce zde je tedy velice pestrá a podobná té zdejší. S kolegyněmi si tedy od prvních chvil ve škole dobře rozuměly.

Vyučování probíhá v tematických blocích s cílením zejména na rozvoj slovní zásoby v obou úředních jazycích. Důraz je také kladen na projekty, kdy se děti zapojují i do rukodělných činností samostatně, např. budou renovovat starou loďku, kdy škola nakoupí materiál, ale návrh a realizace je na dětech samotných. Stejně jako u nás se děti účastní kulturních akcí v okolí školy, přírodovědných programů, výletů a vedou odpolední klub.

Mgr. Helena Vojtěchovská